نخستین اجلاس کار آفرینی ملی مد ، پوشاک و نساجی
 
گردهمایی چهره های ماندگار عرصه مدیریت تولید و حمایت از تولید ملی نخستین اجلاس کار آفرینی ملی مد ، پوشاک و نساجی
تاريخ تنظيم: دوشنبه 8 مهر ماه 1398