دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا و بنگاه‌های متوسط


 


دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا و بنگاه‌های متوسط معرفی شده توسط کارگروه تخصصی اشتغال استان


ماده 1:  طرح مشمول

الف) طرح سرمايه‌گذاري در گردش: طرحي است كه به منظور اشتغال موجود در بنگاه‌­ها و حل مشكل نقدينگي نياز به دريافت تسهيلات دارند و در كار گروه تخصصي اشتغال استان مصوب و مورد تاييد بانك عامل مي‌باشد.

ب) طرح نيمه تمام : طرحي است كه براي اتمام و بهره‌برداري نياز به سرمايه تكميلي دارد. در زمان تخصيص تسهيلات اشتغال 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و در كارگروه تخصي اشتغال استان مصوب و مورد تاييد بانك عامل مي‌باشد.

ج) طرح توسعه­‌اي: طرحي است كه بنگاه اقتصادي قبل از دريافت تسهيلات فعال بوده و مجري طرح براي توسعه بنگاه اقتصادي خود نياز به دريافت تسهيلات دارد كه معمولاً خريد تجهيزات و ماشين­‌آلات يا توسعه ساختمان­‌هاي آن پيش­بيني مي­‌شود.

تبصره 1 – طرحهايي كه قبلاَ مصوبه كارگروه تخصصي اشتغال استان و تاييديه بانك عامل را داشته باشند و همچنين با گذشت زمان توجيه خود را از دست نداده باشند در اولويت پرداخت تسهيلات هستند.

تبصره 2 – بررسي و اتخاذ تصميم در مورد طرحهاي خود اشتغالي از شمول اين دستورالعمل خارج مي‌باشد.


ماده 2 – نرخ تسهيلات

نرخ تسهيلات مورد عمل در كليه طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل بر اساس مصوبه مورد عمل شوراي پول و اعتبار و حسب مورد بصورت مشاركت مدني و فروش اقساطي در سال 1392 مي‌باشد.


ماده 3 – سهم آورده متقاضي

سهم آورده: متقاضيان براي طرح‌هاي توسعه‌اي و نيمه تمام بر اساس مصوبات كارگروه تخصصي اشتغال استان بر اساس توجيه پذيري طرح و ميزان آن حدوداً 60 درصد مي‌باشد.


ماده 4 – ميزان مشاركت و باز

مدت زمان اجرا و باز پرداخت تسهيلات شامل دستور العمل حداقل 60 ماه (5سال) مي‌باشد و مدت زمان تنفس جهت طرح‌هاي توسعه‌اي و نيمه تمام و توجه به نوع طرح و به تشخيص بانك عامل تعيين مي‌گردد.

بانك موظف است براي توجيه­‌پذيري طرح از اتمام و بهره‌برداري طرح در دوره مشاركت و باميزان تسهيلات اعطايي اطمينان حاصل نمايند.


ماده 5 – وثايق و تضامين

نحوه دريافت وثايق و تضامين بر اساس متن قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه­‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كار آيي بانكها مصوب مورخ 1386/4/5 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.


ماده 6 – گردش كار

الف: متقاضيان طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل مدارك و مستندات مورد نياز را تهيه و از طريق دستگاه اجرايي مربوط به دبيرخانه كارگروه اشتغال سرمايه‌گذاري استان ارسال مي‌نمايند.

تبصره 1- تشخيص اهليت مجري طرح و صحت سقم مدارك و مستندات اوليه به عهده دستگاه اجرايي مي‌باشد.

تبصره 2- دستگاه اجرايي موظف است پس از ارسال پرونده به دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري نسبت به ثبت شامل اطلاعات مجري طرح براساس سامانه نرم افزاري sme86 اقدام نمايد.

ب: بانك عامل موظف است طرح‌هايي كه مصوب كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري را دارند پذيرش نمايند و نسبت به ارزيابي و بررسي از نظر توجيه اقصادي، فني و مالي اقدام نمايد.

تبصره 1- بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روزكاري طرح را تصويب و طرحهاي فاقد توجيه را با ذكر دلايل به دبيرخانه كارگروه تخصصصي اشتغال و دستگاه اجرايي اعلام نمايد.

تبصره 2 - بانك عامل موظف است اطلاعات كاملي از وضعيت طرح‌هاي ارسالي، مصوب شده، انعقاد قرار داد شده، مبلغ پرداخت شده را با ميزان اشتغال پيش بيني شده را در نرم افزار sme86 ثبت نمايد.

تبصره 3 : متقاضياني كه داراي بدهي معوق به نظام بانكي و يا چك برگشتي مي‌باشند اما تا زمان معرفي طرح به بانك نسبت به تعيين تكليف آن اقدام ننموده اند حق استفاده از منابع موضوع اين دستورالعمل را ندارند.

ماده 6 – به منظور جلوگيري از هدر رفتن سرمايه و همچنين حسن اجراي كار، نظارت اصلي بر نحوه اجراي اين دستورالعمل بر عهده رييس كارگروه تخصصي اشتغال استانها خواهد بود .

تبصره 1 – با عنايت به ضرورت نظارت بر طرح‌ها و اطمينان از حصول تعهدات مجري دستورالعمل نظارت در مراحل قبل از پرداخت، حين پرداخت و بعد از پرداخت تسهيلات تا زمان بهره‌برداري طرح متعاقباَ اعلام خواهد شد.

تبصره 2 - نظارت موضوع اين دستورالعمل نافي وظايف نظارتي دستگاه‌هاي اجرايي، بانك عامل و ساير دستگاه هاي نظارتي استان نمي‌باشد


ماده 7 - مصوبات  مربوط به مانده تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي زود بازده و كارآفرين موضوع مصوبات قبلي شوراي عالي اشتغال كان لم يكن تلقي شده و از سوي كارگروه تخصصي اشتغال استان ها قابليت پيگيري ندارد.


اين دستورالعمل شامل 7 ماده و 10 تبصره بوده كه بر اساس تصميمات مورد توافق در صورتجلسه مورخه 92/11/15 معاونت توسعه كار آفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (دبير خانه شوراي عالي اشتغال) و نمايندگان بانك مركزي و شبكه بانكي تنظيم شده است.

                                                                                                            

                                                                                                                  دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز

                                                                                                                                 مهر ماه 1393