متقاضیان کار


 فروردین ماه 1395دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان البرز
خرداد 96
دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز
مهر 96