همایش بزرگداشت صنعت، معدن و تجارت استان البرز


 

                                                                                                              دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                خرداد 1393