نگرشی بر نقش خوشه‌های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار


 

نگرشی بر نقش خوشه‌های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار


جهت دریافت فایل این گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید.
دریافت فایل(pdf)

                                                                                                     دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                          پاییز 92