اهداف انجمن


 


اهداف انجمن طبق مفاد اساسنامه


دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن
نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز
مرداد 97