بازدید مسئولین عالی رتبه استان البرز از غرفه انجمن نساجی