نشست مشترک صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز و جلسه هم اندیشی
 
نشست مشترک صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز و جلسه هم اندیشی
تاريخ تنظيم: شنبه 4 آبان ماه 1398