فراخوان مجمع عمومی عادی (( سالیانه )) انجمن تخصصی صنابع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز
 
فراخوان مجمع عمومی عادی (( سالیانه )) انجمن تخصصی صنابع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز

دبیرخانه انجمن
شهریور 97

تاريخ تنظيم: دوشنبه 26 شهریور ماه 1397