دستور العمل ماده 7 ((مبارزه با کالاهای قاچاق منسوجات و پوشاک))
 
دستورالعمل ماده ((7)) آیین نامه اجرائی ماده (( 13 )) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول گروه کالایی منسوجات و پوشاک (( مدیریت کالاهای موجود در داخل کشور )) دستور العمل ماده 7 ((مبارزه با کالاهای قاچاق منسوجات و پوشاک))
تاريخ تنظيم: یکشنبه 17 تیر ماه 1397