یاد و خاطره استاد سید علی‌اصغر قریشیان (پدر رنگ نساجی ایران)

 

 دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز

    اسفند ماه 92