یادی از بنیانگذار و پدر صنعت نساجی کشور

یاد او و تمامی تلاشگران عرصه صنعت نساجی کشور گرامی بادمنبع خبر: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
سال هشتاد و پنجم - شمار 81
مهر 1392
 دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز

 آذر 1392