شرکت حامد پایدار

افتخارت و تقدیرنامه‌های جناب آقای محمدحسن جریته مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت حامد پایدار
و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز
دارنده عنوان صنعتگر نمونه استان البرز در سال 1393واحد صنعتی نمونه گروه نساجی استان البرز در سال 93

صنعتگر نمونه استان البرز در سال 93