شرکت ایران راکتیو

                                                                                                          دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز

افتخارات و تقدیرنامه‌های شرکت ایران راکتیو با مدیریت جناب آقای یداله مالمیر عضو هیأت مدیره و نائب رئیس انجمن نساجی استان البرز.


واحد صنعتی نمونه استان البرز در سال 92


                                                                                                          دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز