قابل توجه اعضای محترم انجمن نساجی البرز

پیرو بخشنامه 6437/100/1401 مورخ 26/2/1401 معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه سازوکار تعیین سقف واردات در سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری طبق جزء 6 بند ( ب) مصوبات جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه 171354 مورخه 25/12/1400 معاون اقتصادی رییس جمهوربا توجه به ماده 4 ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ( موضوع مصوبه شماره 77718 مورخ 10/7/1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) طبق اولویت های کشور، میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای اولویت صادرات، به سقف واردات اضافه خواهد شد.

بدینوسیله تعرفه ها و کشورهای مذکور در قالب فایل زیر جهت اطلاع عموم بازرگانان منتشر می گردد.

 برای دریافت فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات (موضوع بخشنامه سازوکار تعیین سقف واردات) اینجا کلیک کنید