دعوت نامه مجمع عمومی سالیانه انجمن تخصصی نساجی، پوشاک و چرم البرز