برگزاری مجمع عمومی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز