فراخوان مجمع عمومی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز