فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز