انتخاب انجمن نساجی البرز بعنوان انجمن برتر

گزارش مصور از انتخاب انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی استان البرز
به عنوان انجمن برتر برای دومین سال متوالی در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن استان البرز