بانک های خصوصی در مسیر سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع هدایت شوند

عضو دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران

1472  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 16 آذر ماه 1401

عضو دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور نیز در سخنانی با اشاره به هزینه بر بودن تسهیلات بانکی گفت: بهتر است به جای دریافت تسهیلات بانکی ، بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در مسیر سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع هدایت شوند.

عضو دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران

بانک های خصوصی در مسیر سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع هدایت شوند

 عضو دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور نیز در سخنانی با اشاره به هزینه بر بودن تسهیلات بانکی گفت: بهتر است به جای دریافت تسهیلات بانکی ، بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در مسیر سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع هدایت شوند.

علیرضا کاتوزیان افزود: بدین ترتیب ضمن رفع چالش ناشی از کمبود نقدینگی ، بانک ها در سود و زیان بخش تولید شریک خواهند شد.