نساجي بهتابان


 
 • رضا تقی پور
 • نوروزی، رضایی، کاتبی
 • ندارد
 • تهران‌ - خیابان‌ احمد قصیر – خیابان‌ نهم‌ - پلاک‌ ۱۵۲۰
 • کاشان‌ - منطقه‌ صنعتی‌ راوند
 • ۸۸۷۰۲۱-۸۸۷۲۳۷۵۶-۸۸۷۲۰۴۲۱-۸۸۷۲۲۲۰۱۲۲۲۰۱-۰۲۱
 • ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۷۵
 • ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۷۵
 • ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۷۵
 • www.albolrzati.com
 • info@behtaban.com
 • فعال در امر صادرات