یاد و خاطره استاد سید علی‌اصغر قریشیان (پدر رنگ نساجی ایران)


 


                                                                                                                دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                      اسفند ماه 92