اعضای انجمن


 

...................................................................................................................................................................................................................


فهرست اعضای انجمن صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز (وابسته)


شرکت سیس آرنگ کیان - آقای سید محمدرضا طباطبایی

.......................................................................................................................................................................

شرکت کیمیا سان - آقای فرهاد طبیب خویی

.......................................................................................................................................................................

شرکت نوین گسر الموت - آقای پوریا نظیریان

.......................................................................................................................................................................

آقای علیرضا برهانی اصفهانی

.......................................................................................................................................................................

آقای علیرضا جریته

.......................................................................................................................................................................

شرکت آذین بافت - آقای محمد جواد کرمانی

.......................................................................................................................................................................

شرکت خانه رنگ - آقای احسان شعار

.......................................................................................................................................................................

شرکت ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی دولت - آقایان علی و غلام اسدی

......................................................................................................................................................................

شرکت تولیدی ایران بافت - آقای ضمانت داداشی

......................................................................................................................................................................

آقای بهار زینتی زاده نجد

.......................................................................................................................................................................

شرکت راک شیمی - آقای محمد حسین زهتابچیان

.......................................................................................................................................................................

شرکت تولیدی رنگرزی تکمیل فراز - آقای علی رضیعی

.......................................................................................................................................................................

آقای گل محمدی

.......................................................................................................................................................................

آقای علی اصغر رضای رعیت

......................................................................................................................................................................

شرکت خدمات فنی و مهندسی - آقای شاهرخ خامسی

...................................................................................................................................................................................................................

فهرست اعضای انجمن صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم  استان البرز (افتخاری)

خانم مهناز کلهر

..............................................................................................................

خانم مژگان اسدی سرشار

.......................................................................................................................................................................

خانم سونیا چیت ساز

......................................................................................................................................................................

آقای وحید قربانی

......................................................................................................................................................................

آقای دکتر اسمعیل صلاحی

......................................................................................................................................................................

خانم فاطمه روشنی

........................................................................................................................... 

خانم رقیه نوبخت

...........................................................................................................................

خانم اعظم السادات فلاح میری

                                                                                                                  دبیرخانه انجمن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز
                                                                                                                       دیماه 1395