برگزاری دومین مجمع عمومی عادی انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز