دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن نساجی با جناب آقای بغدادی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصاد استانداری ا