برگزاری نخستین نمایشگاه انجمنهای صنایع همگن استان البرز