تامین مواد اولیه
 
تامین مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز انجمن اولین اقدام شرکت تعاونی تامین نیاز انجمن در این مقطع ، واردات رنگ میباشدتامین مواد اولیه
تاريخ تنظيم: یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398