تأمین مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز انجمن.
 
سفارش تولید پارچه آستری تأمین مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز انجمن. لازم به ذکر است کلیه سفارشات به صورت نقدی خواهد بود تأمین مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز انجمن.

تاريخ تنظيم: یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398