پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، صمت و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 
دبیر محترم هیات دولت در خصوص پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت تولید ، تجارت و اشتغال جهت اطلاع رسانی به اعضای زیر مجموعهپیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، صمت و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تاريخ تنظيم: یکشنبه 16 دی ماه 1397