برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع استان به صورت رایگان مخصوص اعضای انجمن نساجی البرز
 
برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع استان به صورت رایگان مخصوص اعضای انجمن نساجی البرز نمایشگاه یک روزه اتاق ایران زمان 97/07/27 نمایشگاه چهار روزه در محل دائمی نمایشگاه های استان البرزبرگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع استان به صورت رایگان مخصوص اعضای انجمن نساجی البرز
تاريخ تنظيم: سه شنبه 10 مهر ماه 1397