برگزاری سمینار یکروزه تحت عنوان ( تدوین طرح کسب و کار ) business plan
 
برگزاری سمینار یکروزه تحت عنوان ( تدوین طرح کسب و کار ) business plan
تاريخ تنظيم: شنبه 9 دی ماه 1396