دعوت نخست وزیر قطر در اولین نمایشگاه بین المللی 2018 دوحه
 
دعوت نخست وزیر قطر در اولین نمایشگاه بین المللی 2018 دوحه
تاريخ تنظيم: دوشنبه 20 آذر ماه 1396